dédié aux anciennes écoles d'arts martiaux japonais – dedicated to the ancient Japanese martial arts schools

Ryu par liste de la NKK-Ryu by NKK list

Liste de la Nihon Kobudo Kyokai-Nihon Kobudo Kyokai list

Etablie établie en février 2009 par Guy Buyens, publiée sur le site de Koryu.com-Established in February 2009 by Guy Buyens, published on Koryu.com

 1. Ryushin Katchu-ryu Jujutsu (柳心介冑流柔術)
 2. Shosho-ryu Yawara (諸賞流和)
 3. Iga-ryu Ha Katsushin-ryu Jujutsu (為我流派勝新流柔術)
 4. Kiraku-ryu Jujutsu (気楽流柔術)
 5. Tenjin Shinyo-ryu Jujutsu 1 (天神真楊流柔術)
 6. Tenjin Shinyo-ryu Jujutsu 2 (天神真楊流柔術)
 7. Hasegawa-ryu Yawarajutsu (長谷川流和術)
 8. Daito-ryu Aikijujutsu (大東流合気術), Kondo Katsuyuki, Tech. Dir.
 9. Kito-ryu Jujutsu (起倒流柔術)
 10. Daito-ryu Aikijujutsu Takumakai (大東流合気柔術琢磨会), Mori Hakaru, Tech. Dir.
 11. Shibukawa-ryu Jujutsu (渋川流柔術)
 12. Shingetsu Muso Yanagi-ryu Jujutsu (心月無想柳流柔術)
 13. Hontai Yoshin-ryu Jujutsu[9] (本體楊心流柔術), Inoue Kyoichi Munenori, Tech. Dir.
 14. Takagi-ryu Jujutsu • Kukishin-ryu bojutsu (高木流柔術 • 九鬼神流棒術)
 15. Sekiguchi Shin Shin-ryu Jujutsu (関口新心流柔術)
 16. Takenouchi-ryu Jujutsu Koshi-no-mawari Kogusoku (竹内流 柔術腰廻小具足)
 17. Takenouchi-ryu Jujutsu Hinoshita Toride Kaisan (竹内流 柔術日下 捕手 開山)
 18. Shibukawa Ichi-ryu Jujutsu (渋川一流柔術)
 19. Bokuden-ryu Kenjutsu (卜傳流剣術), Koyama Hidehiro, Tech. Dir.
 20. Mizoguchi-ha Itto-ryu Kenjutsu (溝口派一刀流剣術)
 21. Hokushin Itto-ryu Kenjutsu (北辰一刀流剣術)
 22. Kashima Shinto-ryu Kenjutsu (鹿島新當流剣術)
 23. Kogen Itto-ryu Kenjutsu (甲源一刀流剣術)
 24. Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu Kenjutsu (天真正伝香取神道流剣術), Otake Risuke, Tech. Dir.
 25. Tatsumi-ryu Heiho (立身流兵法), Hiroshi Kato, Tech. Dir.
 26. Kashima Shinden Jikishinkage-ryu (鹿島神傳直心影流)
 27. Ono-ha Itto-ryu Kenjutsu (小野派一刀流剣術), Sasamori Takemi, Tech. Dir.
 28. Shindo Munen-ryu Kenjutsu (神道無念流剣術)
 29. Kurama-ryu Kenjutsu (鞍馬流 剣術), Shibata Akio, Tech. Dir.
 30. Tennen Rishin-ryu Kenjutsu (天然理心流剣術)
 31. Yagyu Shinkage-ryu Heiho Kenjutsu (柳生新陰流兵法剣術), Yagyu Koichi Toshinobu, Tech. Dir.
 32. Shingyoto-ryu Kenjutsu (心形刀流剣術), Kobayashi Masao, , Tech. Dir.
 33. Shojitsu Kenri Kataichi-ryu Kenjutsu (初實剣理方一流剣術)
 34. Hyoho Niten Ichi-ryu Kenjutsu[10] (兵法二天一流剣術), Iwami Toshio, , Tech. Dir.
 35. Noda-ha Niten Ichi-ryu Kenjutsu (野田派ニ天一流剣術)
 36. Unko-ryu Kenjutsu (雲弘流剣術)
 37. Taisha-ryu Kenjutsu (タイ捨流剣術)
 38. Jigen-ryu Hyoho Kenjutsu (示現流兵法剣術), Togo Shigenori, Tech. Dir.
 39. Nodachi Jigen-ryu Kenjutsu (野太刀自顕流剣術)
 40. Hayashizaki Muso ryu iaijutsu (林崎夢想流居合術)
 41. Muso Jikiden Eishin-ryu Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
 42. Tamiya-ryu Iaijutsu (田宮流居合術)
 43. Suio-ryu Iai Kenpo (水鷗流 居合 剣法), Katsuse Yoshimitsu Kagehiro, Tech. Dir.
 44. Hoki-ryu Iaijutsu (伯耆流 居合術)
 45. Enshin-ryu Iai Suemonogiri Kenpo (円心流居合据物斬剣法)
 46. Kanshin-ryu Iaijutsu (貫心流居合術)
 47. Shojitsu Kenri Kataichi-ryu Katchu Battojutsu (初実剣理方一流甲冑抜刀術)
 48. Kanemaki-ryu Battojutsu (鐘捲流抜刀術)
 49. Sekiguchi-ryu Battojutsu (関口流抜刀術)
 50. Owari Kan-ryu Sojutsu (尾張貫流槍術)
 51. Fuden-ryu Sojutsu (風伝流槍術)
 52. Hozoin-ryu Takada-ha Sojutsu (宝蔵院流高田派槍術)
 53. Saburi-ryu Sojutsu (佐分利流槍術)
 54. Muhi Muteki-ryu Jojutsu (無比無敵流杖術)
 55. Shindo Muso-ryu Jojutsu (神道夢想流杖術)
 56. Chikubujima-ryu Bojutsu (竹生島流棒術)
 57. Toda-ha Buko-ryu Naginatajutsu (戸田派武甲流薙刀術)
 58. Tendo-ryu Naginatajutsu (天道流薙刀術)
 59. Jikishinkage-ryu Naginatajutsu (直心影流薙刀術)
 60. Yoshin-ryu Naginatajutsu (楊心流薙刀術)
 61. Higo koryu Naginata (肥後古流薙刀)
 62. Ryukyu Kobujutsu (琉球古武術)
 63. Wado-ryu Jujutsu Kenpo (和道流柔術拳法)
 64. Itosu-ryu Karate (糸州流空手)
 65. Ryukyu oke Hiden Motobu Udonde (琉球王家秘伝武術本部御殿手)
 66. Kingai-ryu Karate Okinawa Kobujutsu (金硬流唐手沖縄古武術)
 67. Okinawa Goju-ryu Bujutsu (沖縄剛柔流武術)
 68. Yagyu Shingan-ryu Katchu Heiho (柳生心眼流甲胄兵法), Kenji Shimazu, Tech. Dir.
 69. Yagyu Shingan-ryu daijutsu (柳生心眼流體術)
 70. Seki-ryu Hojutsu (関流砲術)
 71. Morishige-ryu Hojutsu (森重流砲術)
 72. Yo-ryu Hojutsu (陽流砲術)
 73. Araki-ryu Kenpo (荒木流拳法)
 74. Araki-ryu Gunyo Kogusoku (荒木流軍用小具足)
 75. Negishi-ryu Shurikenjutsu (根岸流手裏剣術)
 76. Ogasawara-ryu Kyubajutsu (小笠原流弓馬術), Ogasawara Kiyotada, Tech. Dir.
 77. Nito Shinkage-ryu Kusarikamajutsu (二刀神影流鎖鎌術)
 78. Takeda-ryu Aiki no jutsu (武田流合気之術)
Publicités