dédié aux anciennes écoles d'arts martiaux japonais – dedicated to the ancient Japanese martial arts schools

Ryu par siècle-Ryu by century

1101-1200 Daitō-ryū aikijūjutsu
1201-1300
1301-1400 Chujō-ryuHozan-ryūKukishin-ryūNen-ryū
1401-1500 Kage-ryū (Aizu)Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
1501-1600 Araki-ryūGyokko-ryūHōzōin-ryūIttō-ryūJigen-ryūKashima Shinden Jikishinkage-ryūKashima shin-ryūKashima Shintō-ryūKomagawa Kaishin-ryūKyūshin-ryūManiwa Nen-ryūMusō Jikiden Eishin-ryūMusō shinden ryūShinkage-ryūTakenouchi-ryūTatsumi-ryūYagyū Shinkage-ryūYoshioka-ryū
1601-1700 Abe-ryūHōki-ryūHontai Yōshin-ryūHōten-ryūHyoho Niten Ichi-ryūIkkaku-ryūIsshin-ryūIttatsu-ryūKitō-ryūMugai-ryūSekiguchi-ryūShindō Munen-ryūShingyoto-ryūShintō Musō-ryūSōsuishi-ryūSuiō-ryūTakagi Yōshin-ryūTamiya-ryūYagyu Shingan-ryūYōshin-ryū
1701-1800 Tennen Rishin-ryū
1801-1876 Shindō Yōshin-ryūTenjin Shin’yō-ryū
Publicités